Book Blast!
Bitsy Bop wants to Hippity Hop http://www.amazon.com/Bitsy-Bop-Wants-Hippity-Hop/dp/1620861364/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1386001560&sr=8-2&keywords=takisha+Payne @Takisha_Payne #jtbooks4us